Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Historia

Historia

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i lubelsko-warszawska szkoła socjologii religii

Początki

Instytut Statystyki został założony w 1972 r. kiedy to jako Zakład Socjologii Religii rozpoczął pełne badania ankietowe (socjograficzne). W 1993 r. Zakład Socjologii Religii przekształca się w Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK), który ma w swoim zakresie działania również badania socjologiczne. W tym samym roku w Sekretariacie Episkopatu Polski podpisane zostaje porozumienie pomiędzy ISKK a Głównym Urzędem Statystycznym w sprawie statystyki. W 1994 r. Sekretariat Episkopatu Polski zleca Instytutowi oficjalnie prowadzenie badań statystycznych i socjologicznych na potrzeby Kościoła zarówno w wymiarze krajowym jak i lokalnym (diecezjalnym). W 1976 r. ISKK organizował pierwszy w Polsce zjazd socjologów religii.Rozwój

Dla realizacji tych zadań ISKK tworzy w 1996 r. OŚRODEK SONDAŻY SPOŁECZNYCH „OPINIA” który w następnych latach przeprowadza badania postaw społeczno-religijnych w 14 diecezjach, rozpoczynając tym samym budowanie własnej sieci ankieterskiej. W następnych latach podjęto również powszechne, coroczne badania uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. których celem jest ustalenie wskaźnika „dominicantes” oraz „communicantes”. Kolejnym krokiem w rozwoju badań statystycznych było rozpoczęcie spisów duchowieństwa i parafii.W latach dziewięćdziesiątych ISKK uczestniczył w międzynarodowym programie badawczym AUFBRUCH „Nowa sytuacja Kościoła w Europie Środkowej i Wschodniej w post-totalitarnych demokratycznych społeczeństwach”, w którym brało udział kilkadziesiąt ośrodków naukowych z 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, głównym celem programu było dokonanie analizy sytuacji Kościoła w tych krajach i wysnucie wniosków na XXI wiek. Instytut był organizatorem i koordynatorem tych badań na terenie Polski.

W roku 2007 powołany został przy ISKK Zespół ds. Statystycznych Badań Sektora Trzeciego (SBST), kierowany przez prof. Włodzimierza Okrasę (długoletniego pracownika Banku Światowego, wykładowcę UKSW). Na podstawie umowy z GUS SBST przygotował raport na temat metodologii badania III sektora. Natomiast od 2008 realizuje drugą umowę z GUS na badanie kościelnego segmentu sektora III w Polsce. Jej przedmiotem jest stworzenie od podstaw kościelnej statystyki III sektora, tak aby mogła ona być włączona do statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Eurostatu.

W ISKK założył Wyższą Szkołę Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Warszawie, która uzyskała zatwierdzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w sierpniu 2002 roku. Wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych – numer 112.

Lubelsko-warszawska szkoła socjologii religii

W ciągu niemal czterdziestu lat istnienia ISKK udało się skupić wokół niego wielu wybitnych socjologów i badaczy. W ten sposób powstała w polskiej socjologii nowa szkoła - lubelsko-warszawska szkoła socjologii religii, która zasięgiem swych badań stanowi jeden z większych ośrodków badań religii w Europie. Więcej na ten temat: Lubelsko-warszawska szkoła socjologii religii.